7 nejstarších zobrazení Pána Ježíše Krista: malby, mozaiky, reliéfy

Ikonoklastické období se stalo tragédií pro církevní umění, značná část raných zobrazení Krista, Bohorodice a svatých byla nelítostně zničena protivníky uctívání ikon. Něco málo se však zachovalo. Uvádíme deset nejstarších uměleckých zobrazení našeho Pána.

Tradiční ikonografické obrazy Ježíše Krista se píšou podle určitých kánonů a jsou téměř vždy snadno rozpoznatelné – Dítě v náručí Panny Marie, Vševládce nebo Ukřižovaný. V raném období však zobrazení Syna Božího byla mnohem rozmanitější.

1. Kristus pošlapávající zvířata v Arcibiskupské kapli v Ravenně (konec 5. století)

Arcibiskupskou kapli v italské Ravenně zdobí mozaika zobrazující Krista pošlapávajícího lva a hada. Tyto symbolické obrazy sahají k Písmu svatému: „Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov… po lvu a po zmiji šlapat budeš“ (Žalm 91:9, 13). Mladý bezvousý Kristus je na této mozaice oblečen jako římský voják, na pravém ramenu drží kříž, v levé ruce má knihu, na které je vidět nápis „Ego sum via, veritas et vita“ – „Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 14:6).

2. Dobrý Pastýř v mauzoleu Gally Placidie (polovina 5. století)

Na raně křesťanských malbách, zvláště katakombních, se Kristus často zobrazoval jako prostý vesnický pastýř. Ale mozaika v mauzoleu Gally Placidie v Ravenně má jiný styl. Pán Ježíš zde vypadá spíše jako král než jako provinciální pastýř, i když je obklopen ovečkami. Oblečen do drahých šatů sedí v majestátní póze na pahorku symbolizujícím trůn a v levé ruce drží kříž připomínající císařské žezlo. Nohy má zkřížené, pravou rukou se dotýká ovce, ale jeho pohled je obrácen jiným směrem. Díky této poloze se pastýř stává významovým středem mozaiky: vidí všechny své ovečky a všechny ovečky se dívají na něj. Umělec se zřejmě pokusil spojit politickou moc císaře a božskou moc Ježíše. Mozaika se vyznačuje jemnými barevnými přechody a použitím polotónů pro zobrazení pleti. To vše spolu s bohatým rámem svědčí o vlivu antického umění.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. Ukřižovaný bez kříže na dveřích baziliky svaté Sabiny na Aventinu (430–432)

Jeden z nejstarších křesťanských kostelů v Římě postavený v roce 432 si nejen zachoval svůj původní architektonický vzhled, ale dodnes má originální vyřezávané dřevěné dveře. Neznámý umělec na nich zobrazil reliéfy ilustrující různé výjevy ze Starého a Nového zákona. Mezi nimi je jedno z nejstarších zobrazení ukřižovaného Krista. Pán Ježíš zde má podobu dlouhovlasého a vousatého muže ukřižovaného s dvěma lotry – jedním po pravici a druhým po levici. Kristus a lotři jsou však ukřižováni bez kříže. Důvodem podle badatelů mohlo být to, že v raně křesťanském období se kříž považoval za symbol hanebné, ponižující popravy a jeho vyobrazení bylo nežádoucí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. Dobrý Pastýř v Kalixtových katakombách (4. století)

Kalixtovy katakomby jsou největším římským křesťanským pohřebištěm. Zde se nachází další malba typu Dobrý Pastýř. Kristus je na ní zobrazen v podobě mladého muže, prostého pastýře, s vědrem mléka na krmení ovcí. Na svých ramenou nese beránka.

5. Uzdravení krvácející ženy v katakombách Marcelína a Petra (3. století)

Slavné římské katakomby se využívaly jako pohřebiště. Mezi nádhernými malbami katakomb svatých Marcelína a Petra se nachází jeden z nejstarších obrazů znázorňujících evangelní příběh o Kristově uzdravení ženy, která měla dvanáct let krvácení a byla zachráněna pro svou víru.

6. Uzdravení ochrnutého v Dura Európos (r. 230)

Starobylé město nad řekou Eufrat na území dnešní Sýrie bylo založeno v roce 303 př. n. l. Po vyplenění Peršany bylo opuštěno a zachovalo díky tomu vzhled, který mělo v první polovině 3. století našeho letopočtu. V jednom z domů poblíž hradeb, jehož majitelem mohl být bohatý místní obyvatel, se nacházela domovní kaple. Její fresky jsou nejstaršími známými památkami křesťanského umění. Celkem se zachovalo 7 výjevů ze Starého a Nového zákona: Dobrý Pastýř, chůze po vodě, uzdravení ochrnutého, scéna se dvěma ženami ztotožňovanými s ženami nesoucími myro, Kristus se samařskou ženou, uzdravení v sobotu a boj Davida s Goliášem. Bohužel islámští extremisté zničili 70 % této významné historické památky, ale fresky byly již dávno převezeny do Yaleovy univerzity v USA.

7. Bohorodice s Dítětem v katakombách Priscilly (r. 225)

Katakomby Priscilly jsou nejstaršími římskými katakombami. Archeologové zde nalezli nejstarší malbu zobrazující Matku Boží s Dítětem v náručí. Vedle ní stojí jeden ze starozákonních proroků, v jedné ruce drží knihu a druhou ukazuje na hvězdu. Freska je umístěna na stropě nad hrobem svaté Priscilly a pochází z doby kolem roku 225.