O vysoké důstojnosti paschálního tajemství a dne. Slovo svatého Ambrože Milánského

Taková, říkám, je milost nebeských tajemství! Takový je dar Paschy! Takové je vytoužené potěšení roku! Takový je začátek zrození věcí! Zde děti znovu zrozené v životadárné lázni svaté církve si s dětskou jednoduchostí hrají v hloubi nevinného svědomí. Zde čistí otcové a cudné matky vírou získávají nová nesčetná pokolení. Zde, pod stromem víry, z lůna neposkvrněného pramene září krása svítidel. Odsud se lidé posvěcují darem nebeských zásluh a jsou nasyceni slavnostní oslavou nebeského tajemství. Odsud lidé tvořící jeden národ jako bratři vychovaní v lůně požehnané církve ctící jediné co do podstaty Božství a trojjediné jméno moci (et virtutis triunum nomen), zpívají s prorokem píseň ročního svátku: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.“ (Žalm 118:24)

Jaký je to den, říkám? Právě ten, který nám přinesl velitel života, zdroj světla, původce osvícení, tedy sám Pán Ježíš Kristus, jenž o sobě řekl: „Já jsem den, kdo chodí ve dne, neklopýtne“ (Jan 11:9), to jest, kdo ve všem následuje Krista, půjde po jeho stopách k trůnu věčného světla. On sám, když byl ještě v těle, prosil za nás Otce slovy: „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já“ (Jan 17:24), „jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás“ (Jan 17:21).

Tohle, pravím, je den radosti a veselí, v němž my, skutečně svatý lid, když jsme dosáhli zaslíbené dokonalé slávy ještě v tomto věku, jako andělé zpíváme s prorokem Pánu tajemství budoucí chvály: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.“ (Žalm 118:24) Učinil ho Hospodin, to jest původce obnovy, vykoupení a věčného života, Pán Ježíš Kristus, který je Král králů a Pán pánů, bez počátku a bez konce vládnoucí v Otci s Duchem Svatým, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.