Utrpení a zmrtvýchvstání Kristovo. Slovo ctihodného Efréma Syrského

Blahoslaven je ten, kdo přijde a s úžasem pohlédne na zápas Josefa, který zvítězil. Když proti němu jako plamen dýchla krása šílenství a lichotivý hlas hanby, zavřel oči své a uhasil plamen krásy, zahradil sluch svůj a zahanbil laskavost lehkomyslné; a ta, která mu svlékla roucho, oblékla ho slávou. Buď požehnán, jenž ho tak posílil a dal mu takovou korunu, že i andělé hlásají jeho vítězství!

Blahoslaven je ten, kdo vstoupí a spatří příbytek pokoje v arše; uvidí, že lev a vůl, beránek a vlk žijí spolu a had je vedle holubice a vrabec vedle jestřába, a cítí, že svázána a poražena je jejich zvířecí povaha, nikoliv jejich přirozenost. Požehnán je ten, kdo svázal, a rozvazuje, ukazuje, že vše, co je, stvořil z ničeho!

Blahoslaven je ten, kdo vchází a vidí v chrámech mírumilovné zástupy; vidí, že milost vyhnala a zničila sváry, pýchu a třenice. Všichni muži se stali jako údy jednoho těla; všechny ženy jsou si navzájem jako sestry a jako nositelky stejného jařma. Ať i mezi námi zazáří jednomyslnost – to je zrcadlo světa. Požehnán buď čistý, který nám ještě v arše předkládal čisté obrazy!

Tři krásné věci překvapují a baví oko v měsíci nisanu, ve kterém zazářil ve vzkříšení a proslavil se Jednorozený. Země se obléká do různých květů, vzduch je plný různých ptáků, obloha je oděna jasnými paprsky. Jak smutkem byly oděny po smrtí jeho, tak jsou oděny nádherou v den jeho zmrtvýchvstání.

Přináší klanění Synu rok – otec všech měsíců, zdroj dnů, hodin a minut. Měsíce chválí Pána měsíců. Rok ho velebí v osobě svého milovaného nisana, jako se Ráchel v osobě Jákoba poklonila Josefovi, jenž byl obrazem Syna a před ním se proto sklánělo slunce a měsíc – páni let.

Za úplňku nisanu beránek zvítězil v Egyptě a vyvedl utlačované. Ohnivý a oblakový sloup těšil Boží lid a ukazoval mu cestu. Za úplňku nisanu pravý Beránek zatemnil slunce svou slavnou smrtí. A protože odpadlíci tak zvráceně oplatili to, co dlužili Pravdě, Duch Svatý tento lid zdrtil.

Liší se od sebe dva beránky a dvě Paschy – egyptská a sionská. O Pasše egyptské jsou zničeni pohané a Židé jsou zachráněni, o Pasše sionské jsou zachráněni pohané a obřezaní jsou vykořeněni.

Radostné je světlo tohoto úplňku. Úplněk nisanu byl zarmoucen stmíváním slunce, ale stal se radostným mezi pohany, protože se jejich svátky staly světlé. V měsíci nisanu náš Pán zaplatil dluhy starého Adama; v měsíci nisanu prolil pot za pot Adamův, vzal svůj kříž za strom Adamův; za šestý den dal šestý den, svým sestupem navrátil lotru ráj. Pravděpodobně i měsícem pádu Adamova byl nisan. Tak jako den smrti Páně odpovídá dni Adamova pádu, tak je vhodné, aby si i měsíce odpovídaly.