Pokladnice duchovní moudrosti. Výroky svatých otců

O nepřátelství

Abba Izajáš:

Nepociťuj nepřátelství vůči nikomu, jinak bude modlitba tvá nepříjemná Bohu.

* * *

Ctihodný Efrém Syrský:

Ti, kteří jsou znepřátelení mezi sebou, pokud jejich duše náhodou v takovém stavu opustí tělo, u soudu naleznou nelítostné odsouzení…

Kdo cítí nepřátelství vůči svému bratrovi a pomýšlí něco přinést Bohu, bude přijat na stejné úrovni jako ten, kdo obětuje psa nebo cenu nevěstky. Takže nedělej nic bez lásky.

Nezůstávej s nikým znepřátelen, pokud možno, ani jednu hodinu; nikdy neusínej, dokud jsi znepřátelen s někým, aby vás noc od sebe neoddělila a abyste neupadli do nelítostného odsouzení.

* * *

Sv. Řehoř z Nyssy:

Jedno nepřátelství nám Zákonodárce našeho života uzákonil, mám na mysli nepřátelství vůči hadovi, a v ničem jiném nám nepřikázal, abychom projevovali sílu nenávisti.

Sv. Jan Zlatoústý:

Usmíříš-li se se svým bližním, než nastane večer, dostane se ti odpuštění od Boha, ale zůstaneš-li déle v nepřátelství, nebude tvé nepřátelství projevem vášně z popudlivosti a hněvu, ale zlobou, znamením duše neřestné a zkažené hříchem.

Je nám přikázáno, abychom byli znepřátelení pouze s jedním – s ďáblem: nikdy se s ním nesmiřte.

Je-li s námi někdo v nepříjemném vztahu, nebudeme jeho nepřátelství dále rozněcovat, ale mírností a pokorou ve slovech i skutcích zmírníme nepřátelství a tím uzdravíme zahořklou duši.

Není nic neškodnějšího než ušetřit své nepřátele a nic nebezpečnějšího než touha odplatit a pomstít se.

Pokud tvůj nepřítel sáhnul na tvůj život, usmyslel si tě zabít, zařadíš-li zloducha, který svou zlobu rozšířil až tak daleko, mezi dobrodince a nepřestaneš se za něj modlit a prosit Boha, aby se nad ním smiloval, bude ti tento skutek přičítán jako mučednický čin.

Ve chvílích hněvu nepřátelství jako hustý mrak, stojící před našima očima a ušima, působí tak, že vidíme tváře a slyšíme hlasy zcela jinak.

Kristus nepřikázal, abychom neměli nepřátele – není to v naší moci, přikázal však, že je nesmíme nenávidět; to je v naší moci.

Teprve po skončení nepřátelství se lze dobře naučit, že je mnohem příjemnější milovat toho, kdo nás urazil, než nenávidět ho.

Nepřátelstvím těšíme ďábla, toho nepřítele, našeho skutečného nepřítele, kvůli němuž urážíme své bližní.

O smíření

Sv. Basil Veliký:

Pro křesťana není nic tak příznačné jako být mírotvůrcem, za to nám Pán slíbil svou největší odměnu.

* * *

Ctihodný Efrém Syrský:

Buď mírotvůrcem, abys mohl být nazýván synem Božím.

* * *

Sv. Řehoř Teolog:

Všichni, kdo milují dobro míru, a naopak nenávidí nesváry a odvracejí se od nich, jsou blízko Bohu a Božským duchům…

* * *

Ctihodný Jan Kassián:

Musíme se snažit lépe očistit své neřesti, napravit své mravy. Pokud jsou napraveny, pak nejen s lidmi, ba dokonce i se šelmami a zvířaty budeme velmi snadno vycházet, jak je řečeno v knize blahoslaveného Joba: i polní zvěř bude žít pokojně s tebou (Job 5:23).

* * *

Sv. Jan Zlatoústý:

Je to těžká a obtížná záležitost rychle se smířit s nepřítelem, ale je těžká a obtížná ne ze své podstaty, nýbrž z naší nesnaživosti.

Ve smíření s našimi nepřáteli spočívá uzdravení našich duší, hojení našich ran, je to nejlepší způsob, jak potěšit Boha, je to nejjistější vlastnost duše milující Boha, když děláme vše pro zákon Páně a nepodléháme hanebným myšlenkám, ale povznášíme se nad vášněmi a představujeme si požehnání, která nám Bůh denně poskytuje.

* * *

Ctihodný Isidor Pelusijský:

Smíření mezi lidmi je pro Boha Slovo to nejdůležitější. Neboť ten, jenž smířil nebeské s pozemským, ukončuje i naše nepřátelství, nedovoluje, aby vzniklo znovu, a to, které vznikne, vykořeňuje.

Praví Hospodin: „Vyprošuješ lidumilnost, a uražený tebou hledá pomstu; nazýváš mě milosrdným, ale ten mě nazývá spravedlivým; prosíš o shovívavost a on ječí, že mu nebyla poskytnuta pomoc. Uklidni ho, neboť správně ječí, a nebudeš zbaven mé přízně; smiř se s uraženým tebou a pak pros o mé smíření s tebou. Neprodávám za úplatek pomstu, o kterou spravedlivě žádá jiný; neponižuji nepodplatitelný soud; neprokazuji přízeň pachateli, dokud si uražený stěžuje. Ne malý, ale nesmírně vysoký a velký dávám ti dar – odkládám vyšetřování případu, nevynáším hned rozsudek; dávám ti čas uspokojit toho, koho jsi urazil.“

O lásce k nepřátelům

Sv. Jan Zlatoústý:

Pokud se modlíme za přátele, pak nejsme o nic lepší než pohané a celníci, ale pokud milujeme své nepřátele, pak se v rámci lidských sil staneme podobnými Bohu (Matouš 5:44–45).

Miluješ-li nejen ty, kteří tě milují, ale i ty, se kterými jsi znepřátelen, napodobuješ podle svých sil svého Pána.

Přikázání o lásce k nepřátelům je velmi obtížné, ale pokud se zamyslíš nad odměnou připravenou pro ty, kteří jej splní, pak se vůbec nezdá být obtížné.

Nauč se především nikdy nenazývat nepřátele pohrdavými jmény, nazývej je raději jmény čestnými. A jestliže si ústa navyknou nazývat osočovatele čestným a příjemným jménem, ​​pak duše, která to slyšela a byla poučena jazykem, se s ním ochotně usmíří. Sama slova budou tím nejlepším lékem na srdeční rány.

Láska k nepřátelům je láska k Bohu, který dal přikázání a zákony, je to jeho napodobování. Věz, že když činíš dobro svým nepřátelům, nečiníš ho vlastně jim, ale sobě; nemiluješ je, ale posloucháš Boha.

Bůh prokazuje dobrodiní svým nepřátelům skutky, ale ty to čiň alespoň slovem – modli se za nepřítele; tak se staneš podobný svému Otci, jenž je v nebesích.

* * *

Ctihodný Maxim Vyznavač:

Nemůže milovat nepřítele ani ten, kdo se zřekl světa a všeho na světě, dokud skutečně nepozná záměr Hospodinův. Až mu Pán dá, aby ho poznal, a bude ochoten řídit se Božími pokyny, pak bude moci ze srdce milovat toho, kdo ho nenávidí a uráží, stejně jako milovali i apoštolové, kteří ten záměr znali.

* * *

Ctihodný Simeon Nový Teolog

Právě v tom spočívá lidumilnost, abys činil dobro svým nepřátelům a miloval je jako přátele a opravdové dobrodince, aby ses modlil za všechny, kteří tě urážejí, a cítil srdečnou lásku ke všem, k dobrým i zlým, a za všechny denně pokládal život pro spásu aspoň jednoho z nich nebo, pokud možno, pro spásu všech.

* * *

Sv. Ignatij Brjančaninov:

Láska k nepřátelům je tím nejvyšším stupněm na žebříčku lásky k bližnímu, jímž pak vstupujeme do nekonečného prostoru lásky k Bohu.