Poznávací test: Biblická geografie

1. Do jakého moře ústí Jordán?

a) Kaspického

b) Černého

c) Rudého d) Mrtvého

2. Kdo z proroků kázal na břehu řeky Jordán?

a) Jonáš

b) Daniel

c) Jan

d) Jeremiáš

3. Pod jakým názvem je nám známa hora v Jeruzalémě, které se arabsky říká Džabal az-Zajtún a hebrejsky Har ha-Zejtim?

a) Vinná

b) Olejová

c) Olivová

d) Smrková

4. Jak jinak se nazývá Galilejské jezero?

a) Rudé moře

b) Genezaretské jezero

c) Perský záliv

d) jezero Al-Asfar

5. Olivová hora je pohoří skládající se ze tří vrcholů. Nanebevstoupení Páně se uskutečnilo na tom nejvyšším, proto se mu říká hora Nanebevstoupení. Severní hora se jmenuje Malá Galilea, protože tam byl hostinec, kde pobývali apoštolové. Co se stalo na Jižním vrcholu, kterému se také říká Hora zkázy?

a) Zastavila se tady Noemova archa.

b) Bůh dal Mojžíšovi desatero přikázání.

c) Byl pokřtěn Ježíš Kristus.

d) Král Šalomoun porušil smlouvu s Bohem tím, že na této hoře vystavěl posvátné návrší modlám svých nespočetných žen cizinek.   

6. Kde se uskutečnil zázrak chůze po vodě?

a) Na Galilejském jezeře

a) Na řece Jordán

c) Na řece Gíchón

d) Na potoce Kidron

7. Na jaké hoře se uskutečnilo proměnění Páně?

a) na Olivové

b) na hoře Tábor

c) na hoře Moria

d) na hoře Ararat

8. S jakou události je spojen potok Kidron?

a) Stvoření světa

b) Vyhnání z ráje

c) Poslední soud

d) Vražda Abela

Nápověda: Kniha Jóel

9. S jakou událostí je spojena hora s latinským názvem Mons Quarantania?

a) S vyhnáním obchodníků z chrámu

b) S 40denním půstem Ježíše Krista

c) S Kristovým kázáním na hoře

d) S prokletím fíkovníku

10. Golgota v překladu z aramejštiny znamená „lebka“. Existuje několik verzí původu tohoto názvu. Která z verzí neexistuje?

a) Název vznikl kvůli ostatkům popravených, kteří se pohřbívali na této hoře.

b) Název vznikl kvůli tomu, že zde byla pohřbena lebka prvního člověka Adama.

c) Vedle bydleli kati.

d) Tvar hory připomínal lidskou lebku.

Odpovědi: 1. – d, 2. – c, 3. – c, 4. – b, 5. – d, 6. – a, 7. – b, 8. – c, 9. – b, 10. – c.