Proč vzkříšený Ježíš řekl Marii: „Nedotýkej se mne“? Dotaz čtenáře

Proč vzkříšený Ježíš řekl Marii: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci“ (Jan 20:17), ale apoštolu Tomášovi, jenž nevěřil informaci svých přátel, o pouhých deset veršů níže nabídl, aby se ho dotkl: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku.“ (Jan 20:27)?

K otázce je třeba dodat, že nejen Tomášovi Pán Ježíš dovolil, aby se ho dotkl. Evangelista Lukáš cituje Ježíše při jeho zjevení učedníkům v Jeruzalémě: „Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně“ (24:39). A Matouš popisuje, jak k vzkříšenému Spasiteli přistoupily ženy, objímaly jeho nohy a klaněly se mu (28:9).

Najít jasnou a jednoznačnou odpověď na tuto otázku není až tak snadné. Většina vykladačů píše něco v tom smyslu, že ještě nenastal čas pro obnovení osobní komunikace mezi Kristem a věřícími, taková komunikace bude možná pouze tehdy, až se Syn Boží vrátí do stavu, ve kterém byl před svým příchodem na svět. Takový výklad nás ovšem odvádí ještě dál od správného pochopení této evangelní pasáže.

Bohoslužebná nedělní stichira na toto evangelní čtení říká o Marii, že „pozemská mudruje jako žena slabá“. S takovým výkladem se také nespokojíme, protože jsme již viděli, jak ženy v Matoušově podání „mudrují“ bez obav, i když nejsou méně pozemské a slabé než Maria Magdalská.

Zajímavý výklad nabízí sv. Jan Zlatoústý ve svých Besedách na Janovo evangelium: „Zdá se mi, že i nyní s ním chtěla komunikovat jako předtím a ve své radosti si nevšimla ničeho velikého, ačkoliv se Kristus ve svém těle stal mnohem dokonalejším. Proto, aby ji od takového názoru odvrátil a přesvědčil ji, aby s ním nemluvila bez jakékoli opatrnosti (protože se zjevně již ani k učedníkům nechoval jako dříve), pozvedá její myšlenky a skrze to ji učí být vůči němu více uctivou. Kdyby řekl: „Nepřibližujte se ke mně jako dříve; teď se okolnosti změnily a já už se k vám nebudu chovat jako dřív“, bylo by to nepříjemné a znělo by to jako vychloubání a ješitnost. Ale slova: „Neboť jsem ještě nevystoupil ke svému Otci“ nebyla tíživá, a přitom vyjadřovala totéž. Tím, že Kristus řekl: „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci“, dává jasně najevo, že tam spěchá a touží po tom. A na toho, kdo je připraven jít do nebe a již nebude komunikovat s lidmi, se lidé nemají dívat se stejnými myšlenkami, jako se dívali dříve.“ Je to krásný, ale také ne docela jasný výklad.

Dva zajímavé výklady nabízí protestantský teolog ze Skotska William Barclay (1907–1978). Oba jsou spojeny s chybou v řeckém textu evangelia. Podle prvního výkladu byla chybně přeložena celá věta. Kristus totiž mluvil aramejsky, a evangelista jeho slova zapsal řecky, v důsledku čehož i došlo k nesprávné interpretaci Ježíšových slov. Kristus prý řekl: „Nedotýkej se mne, ale dokud jsem nevystoupil k Otci, jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ To znamená, že Pán Ježíš prosí Marii, aby neztrácela čas a šla k učedníkům, protože času je málo, jejich Učitel brzy odejde ke svému Otci, a učedníci ho již nespatří. Druhý výklad nabízený Barclayem se týká chyby ve slově „nedotýkej se“. Kristus jako by řekl „neboj se“, což v řečtině zní podobně jako „nedotýkej se“. Jsou to zajímavé výklady, ale zcela neprokazatelné.

Nakonec jsme tuto otázku položili dávnému příteli naší církve – archimandritovi Jacku Khalilovi, profesoru novozákonní biblistiky, děkanu Institutu teologie sv. Jana Damašského Balamandské univerzity v Libanonu. Otec Jack také mluví o chybném překladu, ale již z řečtiny do ostatních jazyků. V řeckém textu je použit nedokonavý přítomný čas, nikoliv aorist. Aorist by znamenal „nedělej to nikdy“. Přítomný čas nedokonavý je ale použit ve významu „nepokračovat v dělání něčeho“. A třeba dokonalejší anglické překlady již místo „Touch me not“ používají výraz „Do not hold on to me“ nebo „Do not cling to me“, což znamená „nedrž se mě“. Ježíš tak říká Marii: „Ano, jsem to já, jsem tady, ale už mě pusť.“ Takový výraz používá třeba český překlad Bible 21. století: „Nedrž mě“.

Takže Marii podle všeho není zakázáno dotýkat se vzkříšeného Spasitele, což by bylo opravdu nelogické, když to bylo dovoleno Tomášovi. Pán Ježíš ji ale prosí, aby ho nezdržovala, neboť má jít ke svému Otci a předtím se ještě musí setkat s apoštoly.

Redakce