Poznávací test: Ikonografie Spasitele

1. Událost zobrazenou na této ikoně popisují všichni evangelisté kromě Jana Teologa.

a) Nanebevstoupení Páně

b) Proměnění Páně

c) Zesnutí přesvaté Bohorodice

d) Vzkříšení Kristovo


2. Tato událost se popisuje pouze v Janově evangeliu. Jak se nazývá jí věnovaná ikona?

a) Narození Kristovo

b) Uzdravení slepce

c) Umývání nohou učedníkům

d) Vstup do Jeruzaléma


3. Na této málo známé ikoně Kristus drží v ruce plodový obal. Jaký název má ikona?

a) Pantokrator

b) Stvoření světa

c) Král nebeský

d) Tvůrce života


4. Evangelista Lukáš popisuje starozákonní obřad, jenž musel podstoupit Ježíš Kristus v osmý den po svém narození.

a) Obřezání

b) Křest

c) Umytí

d) Přinesení oběti


5. Na této ikoně se zobrazuje uzdravení Pánem Ježíšem…

a) hluchoněmého

b) malomocného

c) nemocného u Ovčího rybníku

d) ochrnutého


6. Ikona zobrazuje narození…

a) Krista

b) Bohorodice

c) Jana Předchůdce

d) Mojžíše


7. Tato ikona je věnována události popsané evangelistou Markem v 10. kapitole jeho evangelia.

a) Setkání Páně se Simeonem

b) Povolání apoštolů

c) Svatbu v Káně Galilejské

d) Žehnání dětem


8. Jak se nazývá ikona zobrazující událost popsanou evangelistou Lukášem, kde jeden z jejích účastníků pronáší slova známého křesťanského chvalozpěvu „Nyní propouštíš služebníka svého…“?

a) Setkání Páně se Simeonem

b) Příchod mudrců

c) Zvěstování pastýřům

d) Zvěstování přesvaté Bohorodici


9. Na této ikoně se zobrazuje událost, během které Syn Boží ustavil nejdůležitější církevní svátost.

a) Poslední soud

b) Poslední večeře

c) Umývání nohou

d) Vjezd do Jeruzaléma


10. Jaké z Ježíšových podobenství je zobrazeno na této ikoně?

a) O 10 pannách

b) O kozlech a ovcích

c) O marnotratném synovi

d) O dělnících na vinici


11. Jak se nazývá tato byzantská ikona z 9. století, jejíž název je odvozen od ztraceného drahocenného pokladu?

a) Dobrý pastýř

b) Spas zlatá riza

c) Spas Emanuel

d) Spas zlaté vlasy


12. Jaká událost posledních dnů Ježíšova pozemského života je zobrazená na ikoně?

a) Kristus vězněný

b) Modlitba v Getsemane

c) Prokletí fíkovníku

d) Jidášovo políbení 


13. Do 16. století takové ikony byly jediným kanonickým zobrazením Kristova vzkříšení.

a) Sestoupení do pekla

b) Chvalte Hospodina z nebes

c) Ukřižování

d) Pohřbívání Páně


14. Pokyny pro psaní této syžetové ikony napsal athoský mnich Dionysios z Fourny. Jak se ikona nazývá?

a) Spas půlnoční

b) Modlitba o kalichu

c) Spas blahé mlčení

d) Dobrý pastýř


15. Ikona je součástí tzv. Pašijového cyklu. Jaká událost je tady zobrazena?

a) Modlitba v Getsemane

b) Vedení ke kříži

c) Snětí z kříže

d) Ukřižování


16. Na této ikoně vidíme hned několik novozákonních postav: Bohorodici, Jana Teologa, Josefa z Arimatie, Nikodéma, žen myronosic. Jaký název má ikona?

a) Snímání z kříže

b) Spas půlnoční

c) Zesnutí přesvaté Bohorodice

d) Položení do hrobu


17. Na této ikoně někdy bývá napsán citát z knihy proroka Izajáše: „Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním“. Jakou událost ze života Pána Ježíše zobrazuje tato ikona?

a) Spasitel před Pilátem 

b) Poslední soud

c) Bičování Pána Ježíše

d) Výsměch vojáků


18. Tato velice vzácná ikona je ilustrací k žalmu. Její název je spojen s větou tohoto žalmu.

a) Slavnostní řeč mi ze srdce tryská…

b) Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje…

c) Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?…

d) Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí…


Odpovědi: 1. – b, 2. – c, 3. – d, 4. – a, 5. – c, 6. – a, 7. – d, 8. – a, 9. – b, 10. – c, 11. – b, 12. – d, 13. – a, 14. – b, 15. – b, 16. – d, 17. – c, 18. – a.