Poznávací test: Místa, spojená s kázáním apoštolů

1. Jak daleko musel jít apoštol Petr z Jeruzaléma do města Lydda, kde uzdravil ochrnutého Eneáše?

a) Kolem 5 km

b) Víc než 30 km

c) Téměř 60 km

d) Necelých 100 km


2. Který z uvedených apoštolů je považován za zakladatele církve v Antiochii, kde kolem roku 44 po Kristu rok kázali apoštolové Pavel a Barnabáš zobrazení na ikoně?

a) Ondřej

b) Petr

c) Jan

d) Filip  


3. Přibližně na tomto místě se uskutečnilo první apoštolské kázání po seslání Ducha Svatého. Kde se toto místo nachází?

a) na hoře Sion

b) na Olivové hoře

c) v údolí syna Hinnoma

d) v údolí Jóšafata


4. Na obrázku je místo, kde kázal apoštol Filip. Poprvé ale evangelní zvěst tady zaslechli od samotného Pána Ježíše u Jakobovy studny. Kde se toto místo nachází?  

a) v Galacii

b) v Galileji

c) v Judsku

d) v Samařsku


5. Na místě, kde se nyní nachází jeruzalémský klášter zobrazený na obrázku, byl dům, ve kterém se shromáždili členové Sanhedrinu, aby odsoudili Pána Ježíše Krista. Kdo z členů Sanhedrinu vlastnil dům na tomto místě?

a) Annáš

b) Kaifáš

c) Alexandr

d) Jan


6. Na obrázku je katedrála, ve které spočívají ostatky apoštola, jenž v této zemi kázal a zemřel jako mučedník rukou Heroda Agrippy I. v roce 44. O jakou zemi se jedná?

a) Španělsko

b) Anglie

c) Německo

d) Francie


7. Na obrázku je okolí starověkého města Eleutheropolis. Přibližně sem anděl Páně nasměroval apoštola Filipa. A zde apoštol potkal dvořana jedné královny, který se vracel z Jeruzaléma a četl proroka Izaiáše. Z jaké země tento dvořan pocházel?

a) z Egypta

b) z Řecka

c) z Etiopie

d) z Arábie


8. Na minci je vyobrazen zakladatel prvního z evropských měst, kde zaznělo kázání apoštola Pavla. Co je to za město?

a) Řím

b) Filippi

c) Athény

d) Soluň


9. Na obrázku je sarkofág v chrámu řeckého města Théby. V sarkofágu se nacházely ostatky apoštola, který byl thébským biskupem po mučednické smrti apoštola Pavla, jehož doprovázel na misijních cestách. Čí ostatky byly v tomto sarkofágu?

a) Silas

b) Jan Marek

c) Barnabáš

d) Lukáš


10. V Cesareji apoštol Petr kázal v domě setníka Kornélia. Jaký význam mělo toto město pro tehdejší obyvatele Palestiny?

a) bylo to bezvýznamné malé město

b) bylo to hlavní samařské město

c) bylo to posvátné město Židů

d) bylo to sídlo římského místodržícího


11. Církev založená apoštolem vyobrazeným na ikoně zaujímá 10. místo v diptychu pravoslavných církví. Jaká je to církev?

a) Kyperská

b) Alexandrijská

c) Antiochijská

d) Jeruzalémská


12. Na obrázku je brána města, kde se konalo první kázání apoštola Pavla. S tímto jeho kázáním byly hradby města spojeny tím, že …

a) touto bránou apoštola vyhnali z města

b) při kázaní apoštol stál přímo na hradbách

c) na hradbách byl vyvěšen portrét apoštola Pavla

d) učedníci ho spustili dolů z hradeb v koši po provazech


13. Na některých ikonách útěku do Egypta bývá zobrazován apoštol ze 70, jenž podle křesťanského historika 2. století Hegesippa své poslední kázání o Kristu pronesl z věže jeruzalemského chrámu, odkud byl následně svržen a ukamenován, a tak přijal mučednickou smrt. Tímto apoštolem je…

a) Petr

b) Jakub, bratr Páně

c) Jakub Starší

d) Ondřej


14. K tomuto ostrovu kolem roku 60 přistála loď, kterou apoštol Pavel plul k soudu císaře. Podle legendy se otec vládce tohoto ostrova, jehož uzdravil apoštol, stal prvním křesťanem v zemi. Co je to za ostrov?

a) Kypr

b) Maledivy

c) Malta

d) Madagaskar


15. V katedrále v Benátkách jsou uloženy ostatky apoštola a evangelisty, jenž hlásal křesťanskou víru v Egyptě a založil Alexandrijskou církev. Jak se jmenoval?

a) Matouš

b) Jan

c) Lukáš

d) Marek


16. V římské bazilice Santa Prisca jsou uloženy ostatky manželů Priscilly a Akvily, kteří doprovázeli apoštola Pavla na cestách. V jakém městě se poprvé s apoštolem potkali?

a) V Korintu

b) V Aténách

c) V Efezu d) V Římě 


17. V den svého zmrtvýchvstání se Pán Ježíš ukázal dvěma učedníkům na cestě do obce, ve které jeden z nich žil a později i kázal a přijal mučednickou smrt. Jak se nazývá tato obec?

a) Jericho

b) Emauzy

c) Betánie

d) Betsaida


18. Jaký symbol je tradičně spojován s evangeliem napsaným hebrejsky apoštolem, jenž šířil křesťanství převážně mezi Židy?

a) Orel

b) Býk

c) Lev

d) Člověk (anděl)


19. Pán Ježíš poslal svůj nestvořený obraz králi mezopotamského státu Osroéné, díky němuž se tento vladař uzdravil a nechal se pokřtít spolu se svými poddanými. Pokřtil ho apoštol ze sedmdesáti Tadeáš. Jak se v té době nazývalo hlavní město Osroéné?

a) Chersonésos

b) Byzantion

c) Edessa

d) Efez


20. Na obrázku je jeskyně na ostrově, kde ve vyhnanství žil apoštol, jenž na tomto ostrově napsal poslední knihu novozákonního kánonu. Kdo je ten apoštol?

a) Jakub, bratr Páně

b) Jan Teolog

c) Tomáš

d) Ondřej


21. Apoštol ze sedmdesáti Ananniáš kázal o Kristu a později byl biskupem ve městě, kde podle Božího vnuknutí pokřtil bývalého pronásledovatele křesťanů, jenž se pak stal apoštolem. V jakém městě se to vše odehrálo?

a) V Jeruzalémě

b) V Alexandrii

c) V Damašku

d) V Antiochii


22. Kdo z níže uvedených konvertoval ke křesťanství na tomto místě v Aténách poté, co slyšel kázání apoštola Pavla?

a) Titus

b) Krispus

c) Dionysios Areopagita

d) Kleofáš


23. Apoštol Bartoloměj, jenž je zobrazen na obrázku, spolu s apoštolem Tadeášem šířil křesťanství v jisté zemi. Církev této země dodnes zdůrazňuje svůj apoštolský původ a má v názvu slovo apoštolská. Jaká je to země?

a) Gruzie

b) Arménie

c) Etiopie

d) Kypr  


24. Hlava a část kříže apoštola Ondřeje se současně nachází ve městě, kde apoštol přijal mučednickou smrt. Je to město…

a) Byzantion (dnešní Istanbul)

b) Chersonésos

c) Patra

d) Edessa  


Odpovědi: 1. – c, 2. – b, 3. – a, 4. – d, 5. – b, 6. – a, 7. – c, 8. – b, 9. – d, 10. – d, 11. – a, 12. – d, 13. – b, 14. – c, 15. – d, 16. – a, 17. – b, 18. – d, 19. – c, 20. – b, 21. – c, 22. – c, 23. – b, 24. – c.